1

  • F. 2

  • G. 4

  • H. 8

  • J. 16

  • K. Infinitely many